Souhlas se zpracováním osobních údajů

ANYBODY s.r.o., se sídlem Hybešova 255/17, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, spis. zn. C 101753 vedená u Krajského soudu v Brně, IČO: 06378277 („Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se svých klientů (objednatelů, ubytovaných) („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Osobní údaje subjektů údajů budou Správcem zpracovávány pro účely plnění smlouvy a marketingové činnosti, a případně i pro předání třetím stranám, a to výhradně ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány:

  1. v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa, email, telefonní číslo, IP adresa, cookies, číslo dokladu totožnosti, fotokopie průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas apod.) a 
  2. po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a po dobu 3 let od skončení smluvního vztahu se Správcem.

Osobní údaje subjektů budou předávány třetím stranám pouze za účelem:

  1. plnění zákonných povinností Správce,
  2. plnění smluvních povinností Správce ze smlouvy uzavřené se subjektem údajů,
  3. vlastní marketingové činnosti Správce,
  4. uplatnění a vymáhání oprávněných práv a zájmů Správce.

Předpokládaní příjemci OU subjektu jsou zejména:

  1. orgány veřejné správy,
  2. provozovatelé poštovních služeb a služeb elektronických komunikací,
  3. pojišťovny, státní orgány, soudní orgány.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese adam@anybody.cz.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

V Brně dne 1.9.2018

Jméno a příjmení: Adam Vodička

Podpis Adama Vodičky