Všeobecné obchodní podmínky

 1. Hotel Anybody je nejen ubytovacím zařízením v nově zrekonstruovaném objektu v barokním paláci žďárského opata, který si klade za cíl především poskytnutí nezapomenutelných a nepřenositelných zážitků.
 2. Koncept Hotelu Anybody není primárně postaven pouze na poskytování ubytovacích služeb, ale především na umožnění zážitků a prožitků ubytovaným v podobě role v příbězích inspirovaných šedesátými léty minulého století. Některé dekorace a rekvizity nejsou vhodné pro děti a osoby mladší 18 let. Pokud bude s ubytovaným pronajaté prostory spoluužívat osoba mladší 18-ti let, přebírá za ni veškerou odpovědnost ubytovaný.
 3. Jednotlivé pokoje jsou dvoulůžkové a jsou koncipovány k ubytování dvou osob. Hotel s ohledem na svoji koncepci není připraven na ubytování dětí a neumožňuje přistýlky.
 4. Každý pokoj je vybaven dvoulůžkovou postelí, posezením, šatními skříněmi, elektronickými spotřebiči (minibar, kávovar), tabletem sloužícím k ovládání pokoje a speciálními rekvizitami, jejichž seznam, stejně jako přesný seznam vybavení, jsou k dispozici přímo v každém pokoji.
 5. V každém z pokojů je minibar s alkoholickými a nealkoholickými nápoji, jejichž konzumace není zahrnuta v ceně ubytování.
 6. Zařízení každého z pokojů je volně inspirováno kultovním filmem šedesátých let a obsahuje i potřebné rekvizity pro to, aby si zde každý z obyvatelů mohl zahrát svoji hru, svůj příběh.
 7. Cena za ubytování a související služby: Ceny za ubytování vychází z ceníku, kterým je pro tento účel chápán aktualizovaný kalendář dostupný na webových stránkách www.anybody.cz . Ke každému datu je zde k dispozci aktualizovaná cena za ubytování. Ceny se mohou měnit.
 8. Pokoje jsou připraveny k ubytování od 14:00 hodin a je nutné jej vyklidit do 10:00 hodin.
 9. Záloha na cenu za ubytování činí 100 % ceny za ubytování. Záloha na cenu za ubytování a s tím spojené služby v celé výše je hrazena bezhotovostně v rámci učinění objednávky ubytování.
 10. V návaznosti na ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže objednatel od smlouvy o ubytování odstoupit s odkazem na ust. § 1829 občanského zákoníku, neboť ubytovatel poskytuje ubytování a související služby v určeném termínu.
 11. Zaplacením zálohy na cenu za ubytování dochází mezi objednatelem a ubytovatelem k uzavření smlouvy o ubytování, kterou se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli cenu za ubytování a za služby spojené s ubytováním. Zaplacením zálohy na cenu ubytování objednatel výslovně akceptuje veškeré níže uvedené smluvní podmínky smlouvy o ubytování.
 12. Ubytovaný se dostaví (kdykoliv po 14:00 hodin) v den začátku ubytování před recepční informační kiosek, kde je povinen zadat číslo své rezervace a uvést své jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu a číslo dokladu totožnosti. Ubytovaný je povinen pravdivě prohlásit, že je osobou starší 18-ti let. Zde také prostřednictvím platební karty složí deposit ve výši 5.000,- Kč, který bude sloužit jednak k uhrazení případné škody způsobené na vybavení společných prostor hotelu, pokojích, jejich zařízení či rekvizitách ubytovaným a osobou, která s ním bude pokoj užívat, jakož i konzumace nápojů v minibaru.
 13. Registrační proces, tak jak je popsán v odst. (12) těchto smluvních podmínek, může být realizován také prostřednictvím webové aplikace hotelu.
 14. Bude-li ubytovaný osobou odlišnou od objednatele, přejímá závazky ubytovaného, sjednané touto smlouvu o ubytování, včetně veškerých obsažených smluvních podmínek, okamžikem, kdy prostřednictvím platební karty složí deposit. Bude-li deposit skládat jiná osoba než ubytovaný, přejímá závazky ubytovaného ve chvíli, kdy prvně zadá číselný kód a jeho prostřednictvím vstoupí na pokoj.
 15. Uvedením správných a úplných údajů o ubytovaném v rozsahu jména a příjmení, adresy trvalého pobytu, čísla dokladu totožnosti (obřanského průkazu nebo cestovního pasu) a údaje o dovršení alespoň 18-ti let věku u ubytovaného podmiňuje ubytovatel poskytnutí ubytování a souvisejících služeb. V případě neuvedení těchto údajů nebo uvedení údajů nesprávných nebo neúplných ubytovatel ubytování ani služby s tím spojené ubytovanému bez nároku na náhradu neposkytne.
 16. Po kontrole uvedených údajů a složení kauce bude ubytovanému vydán číselný kód umožňující vstup do pokoje i prostor hotelu. Ubytovaný není oprávněn sdělit tento kód neoprávněné osobě; v případě, že tak učiní, odpovídá za veškerou škodu, která v souvislosti s tím ubytovateli vznikne.
 17. V případě pochybností ubytovatele o správnosti a úplnosti údajů o ubytovaném je ubytovatel oprávněn správnost sdělených údajů zkontrolovat i kdykoliv v průběhu pobytu; ubytovaný je povinen k tomu ubytovateli poskytnout součinnost.
 18. Ubytovatel odevzdá ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 19. Ubytovaný a osoba s ním užívající ubytovací prostor ubytovací prostor užívá řádně a přijímá služby s ubytováním spojené; bez souhlasu ubytovatele nesmí v ubytovacím prostoru provádět podstatné změny.
 20. Uvnitř každého z pokojů je seznam věcí tvořících vybavení a zařízení pokoje jakož i související rekvizity s uvedením položkových cen jednotlivých věcí. Jsou také uvedeny (vč. cen) nápoje v minibaru. Ubytovaný je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat kompletnost a bezvadnost vybavení a zařízení pokoje, jakož i souvisejících rekvizit, i počet nápojů v minibaru, a jakékoliv závady bezodkladně oznámit ubytovateli. Pokud tak neučiní, má se za to, že převzal pokoj v bezvadném stavu, včetně veškerého vybavení, zařízení a minibaru s nápoji.
 21. V celém objektu hotelu platí striktní zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a zákaz vnášení zbraní a jakýchkoliv jiných nebezpečných předmětů či látek.
 22. V každém pokoji je instalováno protipožární čidlo, které v případě zachycení kouře spustí požární poplach. Pokud k tomuto dojde v důsledku porušení zákazu kouření nebo manipulace s otevřeným ohněm, je ubytovaný povinen nahradit ubytovali veškerou škodu způsobenou zpuštěním požárního poplachu. V případě porušení zákazu kouření nebo manipulace s otevřeným ohněm může být ubytovaný a osoba s ním užívající hotelový pokoj ubytovatelem bez náhrady vykázáni.
 23. Na hotelových pokojích i ve společných částech hotelu je zakázáno mít zvíře. V případě porušení zákazu mít v prostorách hotelu zvíře může být ubytovaný a osoba s ním užívající hotelový pokoj ubytovatelem bez náhrady vykázáni.
 24. S ohledem na skutečnost, že ubytovatel k takovému účelu nedisponuje vhodnými prostorami, neumožňuje úschovu peněžních prostředků, klenotů nebo jiných cenností.
 25. Pokud při pobytu nevznikne žádná škoda na majetku ubytovatele ani nedojde ke konzumaci nápojů z minibaru, bude deposit uvolněn. V opačném případě bude uvolněna ta část depositu, která nebude nutná k úhradě konzumace nápojů z minibaru nebo náhrady způsobené škody.
 26. V případě poškození pokoje, jeho zařízení či vybavení, ztráty či zničení vybavení nebo rekvizit, je ubytovaný povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit ubytovateli. Totéž platí, zjistí-li ubytovaný závadu na zařízení či vybavení.
 27. Ubytovaný a osoba s ním užívající hotelový pokoj jsou povinni počínat si tak, aby nebránili v nerušeném užívání obyvatelů ostatních hotelových pokojů. V případě opakovaného porušení této povinnosti mohou být ubytovatelem bez náhrady vykázáni.
 28. Při ukončení pobytu je ubytovaný povinen předat pokoj ve stavu, v jakém jej převzal, včetně veškerého zařízení, vybavení a rekvizit, a uhradit cenu za zkonzumované nápoje z minibaru. Kontrolu pokoje provede pověřený pracovník ubytovatele před předáním pokoje dalšímu ubytovanému, nejpozději však ve lhůtě do 12 hodin od předání pokoje. Ve lhůtě do 72 hodin bude uvolněn deposit nebo její část v návaznosti na odst. (24) těchto smluvních podmínek.
 29. V případě, že na vybavení, zařízení nebo rekvizitách vznikne během pobytu ubytovaného škoda, je povinen takovou škodu ubytovaný ubytovateli nahradit v penězích. Při určení výše škody se bude u předmětů, které budou obsaženy v seznamu věcí tvořících vybavení a zařízení pokoje jakož i související rekvizity, bude vycházet se zde uvedených cen, bude-li způsobena škoda na jiném majetku ubytovatele, hradí se skutečné náklady na opravu nebo opatření bezvadné věci.
 30. Nebude-li nárok na náhradu způsobené škody uhrazen z kauce, je ubytovaný povinen nárok na náhradu škody zaplatit ve lhůtě do pěti dnů po ukončení ubytování.
 31. Způsobí-li na majetku ubytovatele škodu osoba, která bude hotelový pokoj užívat společně s ubytovaným, je ubytovaný povinen ubytovateli uhradit nárok na náhradu škody způsobené touto osobou společně a nerozdílně s ní.
 32. Je-li objednatelem osoba odlišná od ubytovaného, ručí objednatel za splnění jakékoliv závazku ubytovaného vůči ubytovateli.
 33. Nastanou-li na straně ubytovatele okolnosti, z důvodu jejichž existence nebude možné poskytnout ubytovací služby, má objednatel nárok na vrácení celé uhrazené ceny za pobyt. Objednatel ani ubytovaný však nemají právo na žádné další odškodnění.
 34. Objednatel může kdykoliv bez výpovědní doby uzavřenou smlouvu o ubytování vypovědět. K ukončení smluvního vztahu dojde v okamžiku, kdy takový projev vůle dojde ubytovateli. Pokud nedojde k vypovězení smlouvy z důvodů na straně ubytovatele, je objednatel povinen zaplatit ubytovateli stornopoplatek, jehož výše je odvislá od doby, kdy k vypovězení smlouvy o ubytování dojde. V případě výpovědi smlouvy ve lhůtě více než 90 dnů před počátkem ubytovaní objednatel stornopoplatek nehradí. V případě výpovědi smlouvy o ubytování ve lhůtě 90 - 31 dnů před počátkem ubytování je objednatel povinen uhradit stornopoplatek ve výši 40 % z ceny ubytování, v případě výpovědi smlouvy o ubytování ve lhůtě 30 – 8 dnů před počátkem ubytování je objednatel povinen uhradit stornopoplatek ve výši 70 % z ceny ubytování a v případě výpovědi smlouvy o ubytování ve lhůtě 7 a méně dnů před počátkem ubytování je objednatel povinen uhradit stornopoplatek ve výši 90 % z ceny za ubytování. Úhrada stornopoplatku může být provedena také jednostranným zápočtem ubytovatele pohledávky ubytovatele z titulu nároku na zaplacení stornopoplatku vůči pohledávce objednatele na vrácení ceny za nerealizované ubytování. V případě, kdy k vypovězení smlouvy o ubytování došlo z důvodů na straně ubytovatele, ubytovatel nemá právo na zaplacení stornopoplatku. V případě výjimečných situací může ubytovatel storno poplatek zcela nebo zčásti prominout, rozhodnout o tomto přísluší výhradně ubytovateli.
 35. Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy.
 36. Změna termínu rezervace je možná pouze na základě dohody s ubytovatelem. Takové žádosti nemá ubytovatel povinnost vyhovět.
 37. Objednatel bere na vědomí, že i když ubytovaný nevyužije poskytované ubytovací a související služby, nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za pobyt či její části, pokud se s ubytovatelem nedohodne jinak.
 38. Ubytovatel neodpovídá za jakékoliv zranění ubytovaného či jiné osoby, poškození, ztrátu či zničení jejich věcí, pokud takový následek ubytovatel přímo nezpůsobí. Rolí v příbězích, při nichž budou používat různé rekvizity na jednotlivých pokojí, se ubytování budou účastnit na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost.
 39. V případě předčasného ukončení ubytování ze strany ubytovaného bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části.
 40. Ubytovaný bere na vědomí, že společné prostory hotelu i domu, ve kterém je hotel umístěn, střeží kamerový systém.
 41. Společné prostory hotelu i jednotlivých hotelových pokojů nesmějí být bez výslovného předchozího písemného souhlasu ubytovatele užity k jakýmkoliv komerčním účelům. V případě porušení této povinnosti je ubytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč.
 42. Ubytovatel neposkytuje žádné sexuální služby.

V Brně dne 1.9.2018

Adam Vodička, jednatel společnosti
ANYBODY s.r.o.
Zelný trh 293/10
Brno, 60200
IČO 06378277
DIČ CZ06378277
adam@anybody.cz